دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : صدیقه   محمداسماعیل

پست الکترونیکی : s-mohamadesmaeil@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کتابداری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی کتابداری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/02/13

صدیقه محمداسماعیل

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^